Algemene voorwaarden van Takt Online

Algemene Voorwaarden van: TAKT ONLINE, gevestigd en kantoorhoudende te Goirle aan het adres Edisonstraat 6-09

Artikel 1. Definities.

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Takt Online: de onderneming gevestigd en kantoorhoudende te Goirle aan het adres Edisonstraat 6-09, gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de partij met wie Takt Online een overeenkomst heeft gesloten;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Takt Online, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.         Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Takt Online en een Opdrachtgever, waarop Takt Online deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.         Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.         De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.         Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Takt Online en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes

1.         Alle aanbiedingen en/of offertes van Takt Online zijn geheel vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst. Aanbiedingen en/of offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier (4) weken na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

2.         Een overeenkomst tussen Takt Online en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een door Takt Online uitgebrachte offerte heeft aanvaard of doordat Opdrachtgever een (mondelinge) opdracht aan Takt Online heeft verstrekt, welke opdracht Takt Online heeft geaccepteerd.

3.         Een overeenkomst tussen Takt Online en de Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat Takt Online uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door Takt Online afgegeven offerte.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1.         Takt Online zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.         Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Takt Online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Opdrachtgever zal geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan deze door Takt Online ingeschakelde derden verstrekken, zonder daarover eerst met Takt Online te overleggen.

3.         De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Takt Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Takt Online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Takt Online zijn verstrekt, heeft Takt Online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.         Takt Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Takt Online is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.         Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Takt Online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn

1.         De overeenkomst tussen Takt Online en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

2.         Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van diensten een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de Opdrachtgever Takt Online derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3.         De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de diensten noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Takt Online. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van Takt Online.

4.         Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is Takt Online vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. De Opdrachtgever staat er voor in dat Takt Online op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.

5.         Indien de Opdrachtgever Takt Online geen toegang of gegevens verschaft of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade die Takt Online als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de kosten van door Takt Online ingeschakelde derden, aan Takt Online te vergoeden.

Artikel 6. Social Media Ondersteuning, SEO en SEA trajecten

1.         Wordt door Opdrachtgever een dienst afgenomen op het gebied van ondersteuning social media, SEO of SEA (of enige andere dienst die voor een langere duur wordt afgenomen), dan wordt de overeenkomst door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van drie (3) maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.         Na ommekomst van deze initiële termijn wordt de overeenkomst automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd.

3.         Na het einde van de minimumduur kan de overeenkomst steeds door ieder van partijen tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een (1) maand.

4.         De opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever dan wel door Takt Online dient schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan per mail) te geschieden.

Artikel 7. Opstartkosten en Dashboard Takt Online

1.         Takt Online verricht, nadat zij met de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten, de volgende voorbereidende werkzaamheden:

 • het inrichten van de accounts van de Opdrachtgever
 • het doen van vooronderzoek
 • het maken van de te gebruiken advertenties
 • het installeren van tracking
 • het inrichten van het dashboard voor de Opdrachtgever

2.         Voor deze voorbereidende werkzaamheden brengt Takt Online de in de offerte genoemde opstartkosten aan de Opdrachtgever in rekening. Takt Online start pas met haar verdere werkzaamheden na ontvangst van betaling van deze opstartkosten.

3.         Indien de Opdrachtgever Takt Online niet de benodigde informatie of medewerking verschaft om de voorbereidende werkzaamheden af te ronden, heeft Takt Online het recht de overeenkomst te ontbinden en de opstartkosten ten titel van schadevergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.         In het Takt Online dashboard kan de Opdrachtgever de volgende gegevens inzien: gebruikte advertentiebudgetten, het aantal behaalde conversies, andere specifieke resultaten van de advertentiecampagnes, resultaten van de marketingkanalen. De resultaten zijn niet realtime zichtbaar maar met een vertraging van circa 24 uur.

5.         Wanneer Takt Online, om welke reden dan ook, de uitvoering van haar verplichtingen opschort, wordt het dashboard offline gehaald. De Opdrachtgever krijgt pas weer toegang tot het dashboard wanneer deze volledig aan alle op hem rustende verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8. Annulering of wijziging van de overeenkomst

1.         Indien de Opdrachtgever de met Takt Online gesloten overeenkomst annuleert, is Opdrachtgever aan Takt Online een boete verschuldigd ter hoogte van 25% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van Takt Online op vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door Takt Online gemaakte kosten en gederfde winst voor zover deze de hiervoor genoemde 25% overtreft.

2.         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3.         Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Takt Online zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.         Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Takt Online de Opdrachtgever hierover inlichten. Takt Online zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

5.         Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Takt Online daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

1.         Takt Online behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor totdat Opdrachtgever volledig aan de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de met Takt Online gesloten overeenkomst heeft voldaan. Nadat aan alle verplichtingen is voldaan (waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de betalingsverplichtingen), draagt Takt Online de rechten van intellectuele eigendom die op de door haar vervaardigde werken rusten over aan Opdrachtgever.

2.         Takt Online doet uitdrukkelijk geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

3.         Het is Takt Online toegestaan de door haar vervaardigde werken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald in de overeenkomst.

4.         Opdrachtgever vrijwaart Takt Online voor alle aanspraken van derden ter zake van rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de publicatie of het gebruik van de aan Takt Online door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of enige andere gegevens en materialen.

Artikel 10. Klachttermijnen

1.         De Opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening van Takt Online binnen 14 dagen na het constateren van de klacht schriftelijk aan Takt Online te melden. Na het verstrijken van die termijn is Takt Online niet meer gehouden eventuele klachten in behandeling te nemen.

2.         Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 11. Honorarium

1.         Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten van derden, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van adviseurs, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

2.         Wanneer een vast honorarium wordt overeengekomen, zal Takt Online 25% van dat vaste honorarium in rekening brengen bij opdracht, 50% bij het opleveren van de door haar te verrichten diensten/werkzaamheden en 25% na goedkeuring of ingebruikname van de door haar te verrichten diensten/werkzaamheden door Opdrachtgever.

3.         Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het aantal werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Takt Online, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.         Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.         Indien Takt Online met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Takt Online niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Takt Online mag onder andere, doch niet beperkt tot, stijgingen in de prijzen van materialen, grondstoffen en lonen of stijgingen in de prijzen van derden die Takt Online voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst inschakelt, doorberekenen. Voorts mag Takt Online het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan Takt Online, dat in redelijkheid niet van Takt Online kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

Artikel 12. Betaling

1.         Door Takt Online verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Takt Online.

2.         Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

3.         De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, derhalve 12 % per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.

4.         Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.         Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

6.         Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim verkeert heeft Takt Online het recht om haar dienstverlening op te schorten, waaronder moet worden verstaan het uit de lucht halen van het Takt Online dashboard, of van door Takt Online ontwikkelde Website en/of App en/of Dienst en het opschorten van de werkzaamheden met betrekking tot Advertentie-inkoop. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van lopende campagnes bij derden.

Artikel 13. Incassokosten

1.         Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

2.         Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Leverancier worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

3.         De Opdrachtgever is ook over de gemaakte incassokosten de in artikel 11 lid 3 genoemde rente verschuldigd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1.         Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is Takt Online voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Zo is Takt Online nooit aansprakelijk indien derden (zoals Google, Facebook, Instagram of andere vergelijkbare partijen) accounts van de Opdrachtgever offline halen of anderszins buiten werking stellen.  

2.         Takt Online is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met Takt Online gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden, zulks behoudens opzet of grove schuld van Takt Online.

3.         Indien Takt Online, ondanks hetgeen hiervoor in lid 2 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn, komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen Takt Online verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

4.         Als het voor Takt Online ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 3 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Takt Online voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

5.         Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Takt Online beperkt tot maximaal het bedrag van het verschuldigde honorarium over de periode waarin de schade is ontstaan.

6.         In afwijking van het tweede lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer van zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium, zulks weer met een maximum van € 10.000,–.

7.         Takt Online is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Takt Online aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Takt Online toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

8.         Takt Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15. Opzegging en Ontbinding

1.         Takt Online is, onverminderd het recht van Takt Online om volledige schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:

 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst aan Takt Online ter kennis gekomen omstandigheden Takt Online goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Takt Online de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.

2.         Voorts is Takt Online bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Takt Online kan worden gevergd.

3.         Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Takt Online onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16. Overmacht

1.         Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Takt Online zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Takt Online overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Takt Online geestelijk of lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

2.         Takt Online heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Takt Online haar verbintenis had moeten nakomen.

3.         Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Takt Online opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Takt Online niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.         Indien Takt Online bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 17. Privacy

1.         Takt Online vindt het van groot belang zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Voor de wijze waarop wij dat doen verwijzen wij u naar het privacy statement op onze website.

2.         Takt Online verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor zover de Opdrachtgever persoonsgegevens verzamelt en aan Takt Online verstrekt, staat de Opdrachtgever er jegens Takt Online voor in dat deze verzameling en verstrekking rechtmatig is.

3.         Takt Online sluit met Opdrachtgever waar nodig een aparte verwerkersovereenkomst.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en Takt Online worden beslecht door de Rechtbank Zeeland West Brabant.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Takt Online en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging

1.         Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Takt Online en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.         Takt Online behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.

Aanvullende voorwaarden voor Advertentie-inkoop

Artikel 1: Toepasselijkheid

De in deze aanvullende voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing op door Opdrachtgever van Takt Online af te nemen diensten op het gebied van online advertentie-inkoop en campagnemanagement, hierna te noemen “Advertentie-inkoop”.

Artikel 2: Prognoses en advies

Voor zover door Takt Online vooraf in een mediaplan of anderszins prognoses zijn gedaan over mogelijke resultaten van advertentiecampagnes, zijn dit slechts schattingen en binden deze Takt Online niet. Takt Online is niet verantwoordelijk voor het behalen van gedane prognoses en heeft geen invloed op externe partijen.

Artikel 3: Verplichtingen opdrachtgever

1.         Opdrachtgever zal alle door Takt Online redelijkerwijs verlangde medewerking verlenen en verstrekt aan Takt Online tijdig alle informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Takt Online in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, waaronder informatie met betrekking tot reclameverboden en informatieverplichtingen.

2.         Indien Opdrachtgever – al dan niet via derden – advertentiemateriaal aan Takt Online aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat dat advertentiemateriaal steeds is opgesteld in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – de Nederlandse Reclame Code en staat Opdrachtgever er tevens voor in dat dit advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever Takt Online van alle vorderingen van derden en andere schade die daarvan het gevolg is.

3.         Indien Opdrachtgever – al dan niet via derden – advertentiemateriaal aan Takt Online aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat dat advertentiemateriaal voldoet aan technische specificaties zoals door Takt Online vooraf aan Opdrachtgever medegedeeld, vrij is van technische gebreken en genoegzaam geschikt is voor plaatsing van meet- en trackingsystemen. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever Takt Online van alle vorderingen van derden en andere schade die daarvan het gevolg is.

4.         Takt Online helpt de Opdrachtgever met advertentie-inkoop door ondersteuning te bieden bij het instellen en beheren van de daartoe door de Opdrachtgever benodigde accounts. De Opdrachtgever is eigenaar van de betreffende accounts en vult zelf de factureringsgegevens van iedere account in. Takt Online krijgt als beheerder toegang tot de accounts van de Opdrachtgever zodat zij haar werkzaamheden kan uitvoeren.

5.         Takt Online zal de door de Opdrachtgever gewenste mediabudgetten inzetten voor de inkoop van advertenties via de accounts van de Opdrachtgever. Wanneer het budget moet worden opgeschaald zal de Opdrachtgever daartoe schriftelijk akkoord aan Takt Online geven.

6.         Wanneer Takt Online de uitvoering van haar verplichtingen om wat voor reden dan ook opschort, zal Takt Online de accounts van de Opdrachtgever niet langer beheren. Reeds ingezette campagnes of ingekochte advertenties lopen alsdan door. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van de ingezette campagnes of ingekochte advertenties.

7.         Opdrachtgever is voorts verplicht aan alle verplichtingen ten aanzien van derden te voldoen, voor zover deze van invloed zijn op het uitvoeren van de overeenkomst door Takt Online.

Artikel 4: Verplichtingen Takt Online

1.         Indien Takt Online zelfstandig advertentiemateriaal in opdracht van Opdrachtgever opstelt, staat Takt Online ervoor in dat het advertentiemateriaal in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden, waarbij iedere aansprakelijkheid van Takt Online vervalt in geval Opdrachtgever geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

2.         Takt Online zal bij het beheer van de accounts van de Opdrachtgever de zorg van een goed huisvader in acht nemen.

Artikel 5: Toegang accounts derden

1.         Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, verstrekt Opdrachtgever Takt Online alle benodigde informatie voor toegang met lees- of beheersrechten tot accounts bij derden/dienstverleners.

2.         Takt Online zal zich houden aan door Opdrachtgever verstrekte redelijke instructies en richtlijnen ten aanzien van het gebruik van accounts van Opdrachtgever bij derden/dienstverleners. Takt Online heeft echter alleen verplichtingen jegens Opdrachtgever en is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deze derden.

 Artikel 6: Cookies en analyse data

1.         Voor zover de activiteiten van Opdrachtgever of de partij waarmee ten behoeve van Opdrachtgever overeenkomsten worden gesloten in het kader van Advertentie-inkoop, het plaatsen en uitlezen van informatie op de randapparatuur van eindgebruikers (hierna: Cookies) behelzen, erkent Opdrachtgever volledig verantwoordelijk te zijn voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving bij het plaatsen en uitlezen van Cookies of analyse data anderszins en erkent dat in dit kader geen enkele verantwoordelijkheid op Takt Online rust.

2.         Opdrachtgever staat ervoor in dat Opdrachtgever steeds volledig handelt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot Cookies, waaronder – maar niet beperkt tot – de Telecommunicatiewet. In het bijzonder garandeert Opdrachtgever in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving geen Cookies te (doen) plaatsen of te (doen) uitlezen voordat Opdrachtgever hiervoor toereikende toestemming van de eindgebruiker heeft, en eindgebruikers toereikende informatie te verschaffen in de vorm van een cookie-policy, voordat Opdrachtgever tot plaatsing en uitlezing van Cookies overgaat. Opdrachtgever zal dit steeds op verzoek van Takt Online toereikend schriftelijk (kunnen) aantonen.

3.         Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Takt Online geleden or nog te lijden schade als gevolg van het niet-nakomen van dit artikel 6 en/of overtreding door Opdrachtgever van toepasselijke wet- en regelgeving en vrijwaart Takt Online volledig van alle vorderingen van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthouders, die het gevolg zijn en/ of verband houden met een schending van dit artikel door Opdrachtgever.

Aanvullende voorwaarden voor het Ontwikkelen van websites en apps

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.         De in deze aanvullende voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Takt Online in opdracht van Opdrachtgever een website (hierna: “Website”) of applicatie (hierna “App”) ontwikkelt, en/of een daarmee samenhangende dienst uitvoert (hierna “Dienst”). Hiertoe worden onder meer verstaan, maar niet beperkt tot, webshops, websites, commerce platformen, portals, ‘mijn’-omgevingen en koppelingen.

Artikel 2: Ontwikkeling van websites en/of apps

1.         Takt Online zal zich inspannen de Website en/of App te ontwikkelen c.q. de Dienst te verrichten overeenkomstig de in de Overeenkomst opgenomen specificaties.

2.         Takt Online heeft het recht een schriftelijk akkoord te verlangen op een ontwerp en/of concept van de Website en/of App en/of Dienst alvorens met de ontwikkeling te starten, en de ontwikkeling op te schorten en de eventueel uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen tot dit akkoord is ontvangen.

3.         Takt Online ontwikkelt de Website en/of App en/of Dienst, zodat de Opdrachtgever deze daarna zelfstandig kan gebruiken. Onderhoud aan ontwikkelde en opgeleverde Websites en/of Apps en/of Diensten wordt door Takt Online slechts als meerwerk verricht en dus ook als zodanig aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 3: Rechten van Opdrachtgever

1.         Tenzij anders is bepaald in de overeenkomst, verleent Takt Online aan Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de Website en/of App en/of Dienst.

2.         Tenzij anders overeengekomen, worden de broncode van de Website en/of App en/of Dienst en de bij de ontwikkeling van de Website en/of App en/of Dienst gebruikte of voortgebrachte technische documentatie nimmer aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

3.         Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website en/of App en/of Dienst. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Website en/of App en/of Dienst te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de overeenkomst, vigerende wet- en regelgeving, de openbare orde, goede zeden of op anderszins onrechtmatige wijze. Opdrachtgever vrijwaart Takt Online van alle vorderingen van derden en overige schade ter zake van overtreding van het hiervoor bepaalde.

4.         Indien de IE-Rechten op (een deel van) de Website en/of App en/of Dienst toekomen aan licentiegevers van Takt Online, zal Opdrachtgever mogelijk gebonden zijn aan de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden, waaronder – maar niet beperkt tot – content management software of beperkingen met betrekking tot het uitgeven van licenties, hetgeen van invloed kan zijn op hetgeen wordt bepaald in lid 1 van dit artikel.

Artikel 4: Oplevering, installatie en acceptatie

1.         Takt Online zal zich inspannen de Website en/of App en/of Dienst op te leveren op de wijze als in de overeenkomst bepaald.

2.         Wanneer een door Takt Online op te leveren Website en/of App en/of Dienst klaar is voor oplevering, zal Takt Online Opdrachtgever daarvan in kennis stellen. Opdrachtgever heeft gedurende 20 werkdagen na die kennisgeving de gelegenheid om de op te leveren Website en/of App en/of Dienst te testen. Opdrachtgever heeft recht op maximaal 2 revisierondes. Verlangt Opdrachtgever daarna nog meer revisies, dan heeft Takt Online het recht de daarmee gepaard gaande kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.         Een door Takt Online op te leveren Website en/of App en/of Dienst geldt als geaccepteerd op de eerste dag na de hiervoor genoemde testperiode van 20 werkdagen, of, indien Takt Online voor het einde van die testperiode een testrapport als bedoeld in lid 6 ontvangt, op het moment dat de daarin genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens lid 8 van dit artikel acceptatie niet in de weg staan.

4.         In afwijking van het voorgaande zal de Website en/of App en/of Dienst, indien Opdrachtgever deze vóór het moment van acceptatie openbaar maakt of anderszins gebruikt voor productie- of operationele doeleinden, al als volledig geaccepteerd gelden vanaf het begin van dat gebruik.

5.         Indien bij de uitvoering van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Website en/of App en/of Dienst fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Takt Online hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode wordt onderbroken totdat de Website en/of App en/of Dienst zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

6.         Indien bij de uitvoering van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Website en/of App en/of Dienst fouten bevat, zal Opdrachtgever Takt Online uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport op de hoogte stellen van de fouten. Takt Online zal zich naar beste vermogen inspannen gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Takt Online gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in de Website en/of App aan te brengen.

7.         Opdrachtgever mag acceptatie van de Website en/of App en/of Dienst niet onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties, en/of wegens het bestaan van kleine fouten die ingebruikname van de Website en/of App en/of Dienst redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Takt Online om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 5 van deze aanvullende voorwaarden te herstellen.

8.         Takt Online is niet gehouden eventuele fouten als bedoeld in lid 5 en lid 6 te herstellen indien deze ontstaan zijn als gevolg van:

 • een aanpassing van de Website en/of App en/of Dienst, van welke aard dan ook, die niet door Takt Online is aangebracht;
 • het gebruik van de Website en/of App en/of Dienst op een wijze die niet is toegestaan ingevolge de overeenkomst;
 • onjuist gebruik van de Website en/of App en/of Dienst, al dan niet door de Opdrachtgever; of
 • invoerfouten of fouten die verband houden met de door de Opdrachtgever gebruikte gegevens.

9.         Indien de Website en/of App en/of Dienst in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

Artikel 5: Garanties

1.         Gedurende een periode van één (1) maand na levering of, indien een acceptatietest is overeengekomen, één (1) maand na afloop van de testperiode, zal Takt Online eventuele gebreken in de door Opdrachtgever geaccepteerde Website en/ of App en/of Dienst kosteloos herstellen, indien en voor zover zij binnen die periode schriftelijk van deze gebreken in kennis is gesteld door Opdrachtgever.

2.         Nadat de in het vorige lid van dit artikel vermelde garantietermijn is verstreken, zal Takt Online kosten in rekening brengen voor het verrichten van (herstel)werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert Takt Online niet dat de Website en/of App en/of Dienst (goed) functioneert in combinatie met alle programmatuur (waaronder webbrowsers, en/of apparatuur) of dat de Website en/of App en/of Dienst zonder storingen, onderbrekingen of andere fouten functioneert en/of bereikbaar is.

4.         Indien Takt Online een Website en/of App en/of Dienst aan Opdrachtgever oplevert die Takt Online van diens toeleveranciers heeft gekregen, is Takt Online niet tot een verdergaande garantie ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Takt Online ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

5.         Iedere garantie vervalt wanneer Opdrachtgever geen onderhoud aan een Website en/of App en/of Dienst laat uitvoeren of wanneer Opdrachtgever zelf wijzigingen aan een Website en/of App en/of Dienst of derden daartoe opdracht heeft gegeven.

Aanvullende voorwaarden voor Hosting

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.         De in deze aanvullende voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Takt Online in opdracht van Opdrachtgever informatie opslaat en doorgeeft via en/of toegang verschaft tot een communicatienetwerk, hierna te noemen: “Hosting”.

2.         Wanneer Takt Online de Hosting uitbesteedt aan derden, zijn de door deze derden gehanteerde algemene voorwaarden eveneens van toepassing.

Artikel 2: Beschikbaarheid hosting diensten

1.         Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de apparatuur en programmatuur, verbindingen en andere randvoorwaarden aan de zijde van Opdrachtgever, om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

2.         Afspraken met betrekking tot serviceniveaus zullen worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) tussen de door Takt Online ingeschakelde derde en Opdrachtgever. Takt Online is daarbij geen partij.

3.         Takt Online zal zich inspannen om een zo ongestoord mogelijk gebruik van de Hosting-diensten mogelijk te maken, maar heeft terzake geen resultaatsverplichting.

4.         Takt Online is niet aansprakelijk voor het niet of verminderd beschikbaar zijn van de Hosting-diensten ten gevolge van stroomuitval of stroomstoring, storingen in de telecommunicatie of het internet, defecten aan de apparatuur of programmatuur van Opdrachtgever en alle andere oorzaken die buiten de macht van Takt Online liggen.

5.         Takt Online heeft het recht de Hosting-diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen aan het systeem en zal Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

6.         In geval van overschrijding van het toegestane dataverkeer en de toegestane schijfruimte is Takt Online gerechtigd om daarvoor, zonder nadere aankondiging, redelijke meerkosten in rekening te brengen.

7.         Indien Opdrachtgever, na afloop van de looptijd van de Overeenkomst, niet tot verlenging van de samenwerking met Takt Online wenst over te gaan, zal Takt Online haar medewerking verlenen aan de overdracht aan derden, tegen de hiervoor geldende tarieven van Takt Online.

Artikel 3: Verplichtingen opdrachtgever

1.         Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om informatie te verspreiden of faciliteiten of functionaliteiten te bieden door of via websites die door Takt Online gehost worden, indien en voor zover deze informatie in strijd is met:

 • toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen regelgeving van zelfregulerende instanties;
 • de overeenkomst; of door Takt Online gegeven redelijke richtlijnen en aanwijzingen.

2.         Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de door hem openbaar te maken informatie alsmede het internetgebruik te allen tijde opstellen en gedragen als verwacht mag worden van een zorgvuldig gebruiker. Opdrachtgever zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden, alsmede de “nettiquette” in acht nemen en zal zich onthouden van gedrag in strijd met de goede zeden of openbare orde, spamming, inbreuk op IE-rechten van derden, openbaarmaking of verspreiding van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of derden anderszins lastig vallen, inbreuk op de privacy van derden of afbreuk doen aan de eer of goede naam van derden, hacken, ddos-of andersoortige aanvallen uitvoeren, alsmede virussen, wormen of andere programma’s verspreiden waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van het internet kan worden verstoord.

3.         Opdrachtgever is gehouden de Hosting-diensten zodanig te gebruiken dat de juiste werking van het communicatienetwerk niet wordt belemmerd, en andere opdrachtgevers niet in het gebruik van de Hosting-diensten worden belemmerd.

4.         Takt Online is gerechtigd om, in geval Opdrachtgever zich niet houdt aan hetgeen hiervoor bepaald en/of indien Takt Online van derden een melding ontvangt dat dit het geval zou zijn, de Hosting-diensten zonder nadere aankondiging op te schorten of te staken, aansluitingen te blokkeren of content te verwijderen. In die gevallen waarin zulks gezien de ernst van de overtreding gerechtvaardigd is, is Takt Online gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Bij Opdrachtgever ontstaat door een dergelijke opschorting, staking, blokkering, verwijderen en/of beëindiging geen recht op schadevergoeding van Takt Online.

5.         Opdrachtgever vrijwaart Takt Online van alle vorderingen van derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, vorderingen wegens door of via de websites van Opdrachtgever openbaar gemaakte informatie en/of data en vorderingen van toeleverancier(s) van Takt Online voortvloeiend uit het niet-nakomen door Opdrachtgever van een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, meer in het bijzonder uit dit artikel.

Download onze algemene voorwaarden: